Personuppgiftbehandling i Trumpet

I verktyget Trumpet behandlas anmälningar om missförhållanden och avvikelser som rör bolag inom AcadeMedia-koncernen. Anmälan kan göras av såväl anställda inom koncernen som andra (såsom elever, vårdnadshavare, leverantörer och allmänhet). Se här hur vi behandlar personuppgifter i Trumpet.

De primära syftena är att komma till rätta med missförhållanden och skapa transparens för hur koncernen agerar vid misstänkta och konstaterade oegentligheter. Vidare behandlas uppgifter för att återkoppla till anmälaren om ärendets utveckling och för att utreda ifall anmälan i själva verket är av okynneskaraktär eller falskanmälan (som kan röra brottet falsk tillvitelse).

Ett underordnat syfte är vidare att tillhandahålla korrekta rapporteringskanaler enligt visselblåsarlagen (2020:890) för de anmälningar som omfattas av lagen. De anmälningar som omfattas rör de missförhållanden som anges i lagens 1 kap. 2 § och görs av ”rapporterande person” enligt 1 kap. 8 §. För mer information om lagens räckvidd, se:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2021890-om-skydd-for-personer-som_sfs-2021-890

I anmälningsförfarandet behöver personuppgifter behandlas såsom t.ex. personnummer, uppgifter kring anställning (enheter, befattningar m.m.) och beskrivning av missförhållandet (i första hand i löpande text). Uppgifterna samlas in från den anställde själv eller noteras av handläggare. Det går att vara anonym men det kan omöjliggöra komplettering eller återkoppling kring ärendets framskridande.

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är rättslig förpliktelse enligt visselblåsarlagen där lagen är aktuell. Särskild reglering återfinns bland annat för penningtvätt och terrorfinansiering. Rättslig grund för anmälningar utan särskild reglering är allmänt intresse. Grunden är viktigt allmänt intresse i de fall där känsliga personuppgifter nämns. Stöd att behandla uppgifter om lagöverträdelse eller misstanke därom finns i 5 § förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning för rättslig förpliktelse och rättsligt anspråk.

Uppgifter gallras när skäl till sparande saknas alternativt arkiveras enligt arkivplan. Gallring sker hos leverantören senast tre veckor efter det att ärendet stängts av AcadeMedia och normaltid för en ärendehandläggning ligger runt en månad, längre tider kan förekomma vid mer komplicerade ärenden.

Uppgifterna hanteras av handläggare hos leverantören (Whitepaper Advisors Sweden AB). Uppgifter kan föras över till AcadeMedias HR-avdelning för arbetsrättslig handläggning. Uppgifter kommer inte överföras till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är AcadeMedia AB.

För anmälningar som regleras av visselblåsarlagen föreligger tystnadsplikt enligt den lagens 9 kap. 1 § vilket hindrar att uppgifter lämnas ut och på samma sätt kommer inte registrerad informeras om utredningen ifall informationen kommer omöjliggöra eller avsevärt försvåra att komma till rätta med det anmälda missförhållandet.

För anmälningar som ligger utanför visselblåsarlagen kan registrerad kontakta oss för att få ut information om de uppgifter vi har om registrerad, begära rättelse, överföring eller att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av uppgifterna. Vid sådan begäran kommer personuppgiftsansvarige pröva om begärd åtgärd ska vidtas eller inte.

Om du anser att AcadeMedia AB har behandlat personuppgifter i strid med gällande bestämmelser kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med ett klagomål. Du kan komma i kontakt med IMY via epost imy@imy.se, ringa på 08-657 61 00 (vxl) eller per post på adress: IMY, Box 8114, 104 20 Stockholm. I övriga ärenden kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dso@academedia.se.