En anmälan genom Trumpet kan lämnas av samtliga som på något sätt är yrkesmässigt verksamma i den organisation rapporten avser. Detta inbegriper styrelsemedlemmar, alla anställda (tillsvidareanställda, provanställda, visstidsanställda, heltids- och deltidsanställda), praktikanter och inhyrd personal (bemanningspersonal).
Whitepaper Advisors är företaget bakom tjänsten Trumpet — en visselblåsarlösning för alla typer av organisationer (allt från föreningar till företag, koncerner, kommuner och stat). Trumpet erbjuder en säker rapporteringskanal för dem som har något de vill berätta och som av någon anledning inte kan eller vågar vända sig direkt till den organisation som det gäller.
Whitepaper Advisors är ett bolag där hög integritet och trovärdighet är förutsättningar för att vår verksamhet skall existera. Vi har gedigen erfarenhet av att utreda och hjälpa organisationer att hantera oegentligheter.
Hela syftet med Trumpet är att erbjuda organisationer en funktion som svarar upp mot gällande lagar, där potentiella visselblåsare på ett säkert sätt kan rapportera missförhållanden. Systemet är en tekniskt säker lösning där visslaren som utgångspunkt är helt anonym och där vi som hanterar systemet inte kan se vem visslaren är, såvida personen inte aktivt väljer att vara öppen med sina kontaktuppgifter.
Vi som levererar denna tjänst måste förhålla oss till de lagar som gäller. Utifrån hur systemet och funktionen är utformad och skriven i avtal får vi inte — och kan vi inte — samla in personuppgifter om den som visslar ifall visselblåsaren vill vara anonym. Även om den som visslar väljer att vara öppen mot handläggaren är vi personuppgiftsansvariga och får inte lämna vidare visslarens personuppgifter.
Läs mer om den tekniska säkerheten under Vad garanterar att min identitet inte röjs?
Du börjar alltid som anonym i visselblåsarsystemet. När du är anonym sparas inte dina personuppgifter. Om du vill vara öppen med din identitet så är detta något du själv väljer i ett senare skede — när du skapar din rapport. Då kommer du att få frågan om du vill vara öppen med din identitet mot handläggare som hanterar rapporten. Du kan också välja att även vara öppen med din identitet mot den organisation rapporten avser.
Vi ser gärna att du väljer att vara öppen med dina kontaktuppgifter mot handläggaren eftersom detta underlättar hanteringen av ärendet. Observera att när du väljer detta alternativ är du bara öppen mot den externa handläggaren och alltså inte mot organisationen som din rapport avser.
Ja, du börjar alltid som anonym i systemet. Du måste senare göra ett aktivt val om du vill lämna dina kontaktuppgifter.
Om du inte själv skriver ut ditt namn i rapporten går det inte att se vem som lämnat ärendet i systemet. Trumpet är utvecklat utifrån högsta standard kring sekretess och säkerhet:
 • All lämnad information krypteras enligt en metod som gör att endast visselblåsaren och handläggare kan komma åt dina personuppgifter eller läsa den fullständiga rapporten. De krypteringsalgoritmer vi använder oss av (AES-256) är alltid uppdaterade, säkra och utvärderade metoder som följer högsta säkerhetsstandard.
 • All kommunikationen med tjänsten, dvs mellan besökarens dator och tjänstens servrar, sker krypterat enligt den säkraste internetstandarden SSL OV. "SSL" innebär kryptering av informationen som effektivt skyddar mot avlyssning. "OV" innebär ett tillägg som utöver kryptering även säkerställer identiteten hos den server som besökaren kommunicerar med, vilket skyddar mot bedragare.
 • Systemet är konstruerat för att inte lagra någon information om vare sig de som besöker webbtjänsten eller lämnar rapporter. Spårbar information lagras varken i besöksstatistik eller systemloggar. Enbart de personuppgifter som lämnas av dig som visselblåsare i din rapport sparas och du väljer själv vilka personer som ska ges tillgång till uppgifterna.
Det kan alltid finnas en risk att man lämnar spår efter sig på den enhet och de nätverk man använder sig av. Om du vill utesluta att din arbetsgivare har möjlighet att spåra din aktivitet bör du välja en privat dator eller privat telefon samt besöka tjänsten från ett nätverk du litar på, exempelvis ditt hemmanätverk.
”Privat surfningsläge” är en metod för att minska mängden spår som ditt besök på tjänsten lämnar på den dator eller telefon du använder. Webbläsaren sparar då inte information som exempelvis webbplatshistorik och de temporärt nedladdade filerna som datorn tar emot varje gång du besöker en webbplats (webbsidor, bilder och cookies med mera).
Men om du vill vara helt säker att exempelvis inte lämna spår i din arbetsgivares IT-miljö bör du välja en egen, privat dator eller telefon samt besöka tjänsten från ett nätverk du litar på, exempelvis ditt hemmanätverk.
Börja med att identifiera problemet och tänk igenom vad som har hänt. Beskriv all fakta du känner till. Utveckla ditt påstående noggrant samt allt som kan ha relevans för rapporten. Informationen du lämnar ska vara så korrekt och detaljerad som möjligt. Utelämna privata åsikter och spekulationer.
Ta hjälp av nedanstående frågor för att kunna ge en så tydlig bild som möjligt:
 • Vad anmälan avser för händelse?
 • Vem eller vilka är inblandade?
 • När det hände?
 • Var det hände?
 • Om det var en engångsföreteelse eller om problemet är pågående eller återkommande?

Inkludera kontaktinformation till potentiella vittnen samt bifoga eller ange var eventuella bevis (exempelvis i pappersform eller elektroniskt) kan hittas.

Du får rapportera vad du vill som du anser är ett problem under förutsättninga att det omfattas av de krav som ställs upp i din organisations visselblåsarpolicy, t.ex. att det utgör överträdelser av lagstiftning på särskilt utpekade områden. Ett problem utgörs ofta av en eller flera händelser som är kopplade till tid och person. Med händelse menar vi ett iakttagbart agerande eller skeende, dvs någon typ av förlopp som har hänt, händer eller är på väg att hända. Det underlättar om du belyser vem eller vilka som är inblandade men det är ingenting du måste göra för att kunna lämna en rapport.
Rapporten tas alltid emot av en oberoende handläggare. (Handläggaren är fristående från organisationen som din rapport avser. Du som visselblåsare är som utgångspunkt alltid anonym gentemot handläggaren. Du kan dock välja att vara öppen med dina personuppgifter gentemot handläggaren. Och även om så önskas mot både handläggaren och den organisation som din rapport avser.) Vi återrapporterar till dig via den här kanalen om status i ärendet. Handläggaren lyfter problemet till organisationens kommitté för hantering av visselblåsarärenden. Det är slutligen organisationens kommitté som beslutar om det ska bli en utredning. Vad som kommer hända beror på din rapports omfattning och betydelse. Läs mer under Vem kan läsa det jag rapporterar?
Systemet ägs och drivs av Whitepaper Advisors och det är en handläggare som arbetar för Whitepaper Advisors som först tar emot och hanterar ärendet med din rapport. All kontakt via visselblåsarsystemet sker med handläggaren.
Samtliga organisationer som använder vår tjänst har en kommitté dit handläggaren rapporterar inkommande ärenden. Det är slutligen organisationens kommitté som beslutar om hur varje ärende ska att hanteras. Innan kommittén får tillgång till ärendet granskas det för att säkerställa att inte någon enligt rapporten i kommittén är inblandad. I dessa fall utesluts den eller de personerna från vidare hantering av ärendet. En beskrivning för hur kommittén arbetar finns att läsa på din organisations hemsida (där du fick inloggningsinformation till visselblåsarsystemet).
Systemet är tekniskt konstruerat på ett sådan sätt att ingen utan behörig åtkomst ges tillgång till din rapport och enligt det val du gjort när rapporten skapats. Läs mer under Vad garanterar att min identitet inte röjs?
Den händelse du rapporterar medför att ett ärende direkt skapas i visselblåsarsystemet med ett unikt ärendenummer. Innehållet kommer att sparas så länge ärendet är öppet. (Du får återkoppling om status för ärendet genom visselblåsarsystemet. I samband med att ett ärende stängs raderas allt innehåll som är sparat i visselblåsarsystemet, dvs all information du lämnat i din rapport. Inga personuppgifter som uppgetts i din rapport finns kvar i visselblåsarsystemet efter att innehållet i ett ärende raderats.)

Du har viktig information, vi garanterar din anonymitet

Trumpet är en oberoende visselblåsartjänst som agerar självständigt utanför AcadeMedia. Du befinner dig nu på en säker sida där du är helt anonym. Du kan senare välja om du vill berätta vem du är.

Vad vill du göra?

RAPPORTERA ETT ÄRENDE

FÖLJA UPP ETT ÄRENDE

Så här går det till

 1. När du rapporterar en händelse skapas ett ärende som en oberoende handläggare på Trumpet tar emot.
 2. Du får en anonym inloggning för att enkelt kunna följa ärendet, kommunicera med handläggaren och se när ett beslut är taget.
 3. Efter en första bedömning ges en rekommendation till AcadeMedia för beslut om åtgärder.

Personuppgiftbehandling i Trumpet

I verktyget Trumpet behandlas anmälningar om missförhållanden och avvikelser som rör bolag inom AcadeMedia-koncernen. Anmälan kan göras av såväl anställda inom koncernen som andra (såsom elever, vårdnadshavare, leverantörer och allmänhet).
Se här hur vi behandlar personuppgifter i Trumpet.